MySQL installen op Ubuntu
Home

MySQL installen op Ubuntu

MySQL installen op Ubuntu

Volg de handleiding uit de lijst die overeenkomt met de versie die je wilt installeren.

Installeren

  1. Mark Drake, How To Install MySQL on Ubuntu 18.04, April 27, 2018
  2. Vivek Gite, How to install mysql server 5.7 on Ubuntu 16.04 LTS ( Xenial Xerus ), March 28, 2016 last updated April 20, 2016
  3. Brennen Bearnes, How To Install Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) stack on Ubuntu 16.04, 21 april 2016

Voorbereiden voor remote connectie

uncommented in /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf and assigned to your computers IP address and not loopback

Vervang

xxx with your IP Address bind-address = xxx.xxx.xxx.xxx all

of voeg het volgende bind-adres toe als geen IP wilt specificeren:

bind-address = 0.0.0.0

Nadat je het IP adres hebt vervangen moet je de MySQL server stoppen en weer opstarten:

service mysqld start 
service mysqld stop 
service mysqld restart

of

service mysql start
service mysql stop
service mysql restar

However for a remote user to connect with the correct priveleges you need to have that user created in both the localhost and '%' as in.

CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';
CREATE USER 'myuser'@'%' IDENTIFIED BY 'mypass';

vervolgens:

GRANT ALL ON *.* TO 'myuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL ON *.* TO 'myuser'@'%' WITH GRANT OPTION;

tenslotte:

FLUSH PRIVILEGES; 
EXIT;

Validatie vereisten voor paswoorden bekijken

SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%';

Een MySQL gebruiker verwijderen

DROP USER 'jeffrey'@'localhost';

Paswoord wijzigen

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
ALTER USER 'username' IDENTIFIED BY 'password';

Firewall

You can use these commands to allow port 3306 through UFW

sudo ufw allow out 3306/tcp 
sudo ufw allow in 3306/tcp

And to check that the rules have been added

sudo ufw status

Remote connectie testen

If database server is on a remote machine, then try to test the client-server connectivity using ping command, for instance:

$ ping server_ip_address

Als er een connectie is gebruik dan de ps instructie om informatie te tonen over de geselecteerde actieve processen. Gebruik de opties:

De instructie is dan:

$ ps -Af | grep mysqld

Start de MySQL server:

sudo systemctl start mysql.service

Als je nog steeds geen connectie hebt check de poort (3306) waarop de MySQL server luistert:

$ netstat -lnp | grep mysql

waarbij de opties zijn:

JI
2019-02-10 15:38:01